Varovanje okolja, dejavnost Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

Zagotavljanje in izvajanje javnih služb

Ravnanje s komunalnim odpadki

Izgradnja centra za ravnanje z odpadki CERO Gajke predstavlja za 17 občin s 75.557 prebivalci kompleksno rešitev problema ravnanja s komunalnimi odpadki.

Center je zasnovan kot sodoben regijski center za ravnanje s komunalnimi odpadki in je namenjen izločanju in razvrščanju odpadkov, primernih za snovno izrabo, izločanju, obdelavi in predelavi biološko razgradljivih odpadkov ter odlaganju preostanka odpadkov.


Objekt obsega poleg odlagalnih površin še objekte za evidentiranje količine in vrste pripeljanih odpadkov, objekte za razvrščanje ločeno zbranih frakcij, objekte za razvrščanje mešanih komunalnih odpadkov, ter druge objekte, namenjene obdelavi in predelavi odpadkov. Prav tako je opremljen z objekti za zajem in primeren tretman izcednih vod ter odpadnih in čistih meteornih vod. Za potrebe kontrole vplivov na okolje izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki vrši redni monitoring. Po zapolnitvi odlagalnih polj se bo površina prekrila in zatravila, po obodu pa bo zasajena lesna vegetacija, ki predstavlja vizualno in emisijsko bariero.


Naloge se izvajajo za naslednje občine:

 • Cirkulane
 • Destrnik
 • Dornava
 • Duplek
 • Gorišnica
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Kidričevo
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj
Kontaktna oseba: Alenka KORPAR

Urejanje cestne infrastrukture 


Skrb za cestno infrastrukturo na območju občine je za občane izredno pomembna naloga lokalne skupnosti.

Izvajajo se redni pregledi in nadzor nad vzdrževanjem občinskih cest, pridobivajo se sredstva iz skladov EU, sodeluje se pri pripravi programov za vzdrževanje, novogradnje in rekonstrukcije državnih cest ter izvaja nadzor nad izvedbo teh programov, zbrani podatki o cestah pa se posredujejo v banko cestnih podatkov.

Naloge se izvajajo za naslednje občine:

 • Mestna občina Ptuj
 • Zavrč
 
   
Kontaktna oseba: Simona KUČIŠ POGORELCProjektno delo

V projekt »Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja – I. faza« so vključene občine Gorišnica, Hajdina, Kidričevo, Starše in Mestna občina Ptuj.

Projekt je namenjen zaščiti podzemnih voda, odvodnji in čiščenju odpadnih vod ter oskrbi z vodo. Vključen je v regionalni razvojni program Podravske regije kot tudi v Nacionalni strateški okvir za okolje.

Glavni cilji projekta so:

Po zaključku tega projekta in nadgradnji v II. fazi, v kateri bosta vključeni zraven Mestne občine Ptuj še občini Markovci in Gorišnica, ne bo več neposrednih izpustov neočiščene odpadne vode, pričakuje se bistveno izboljšanje kakovosti tako podzemnih kot površinskih voda ter pozitiven učinek na reko Dravo, ki je glavna prejemnica odplak, z obnovo vodovoda pa se pričakuje občutno zmanjšanje vodnih izgub v distribucijskem sistemu.

Naloge se izvajajo za naslednje občine:

 • Gorišnica
 • Kidričevo
 • Starše
 • MO Ptuj
   
Kontaktna oseba: Minja VUČINIĆJožek MANFREDA