Notranja revizija, dejavnost Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

Notranja revizija


V Zakonu o javnih financah in Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ je opredeljena odgovornost predstojnika, v občinah so to župani, za vzpostavitev in delovanje notranjega revidiranja. Proračunski porabniki morajo glede na višino svojega proračuna zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto ali najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let.


V skladu z Usmeritvam za državno notranje revidiranje je notranje revidiranje neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije. 


Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju določa, da notranja revizija deluje kot skupna notranja revizijska služba za občine, ki so vključene v skupno upravo za izvajanje nalog notranjega revidiranja, opravlja naloge notranjega revidiranja občin, ožjih delov občin ter javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski uporabniki. 


Naloge se izvajajo za naslednje občine:


 • Mestna občina Ptuj
 • Cirkulane
 • Destrnik
 • Dornava
 • Duplek
 • Gorišnica
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Kidričevo
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Središče ob Dravi
 • Starše
 • Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
Kontaktne osebe: Mihaela STRELEC, Zvonko JANŽEKOVIČ, Klaudia PIŠEK