Notranja revizija, dejavnost Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

Skupna notranja revizijska služba


V Zakonu o javnih financah in Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ je opredeljena odgovornost predstojnika, v občinah so to župani, za vzpostavitev in delovanje notranjega revidiranja. Proračunski porabniki morajo glede na višino svojega proračuna zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto ali najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let.


Notranje revidiranje je neodvisno in nepristransko preizkušanje ustreznosti in učinkovitosti sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol v občinah, ki so pristopile v skupno notranjo revizijsko službo in dajanje priporočil županom za njegovo izboljšanje.


S pomočjo notranjega revidiranja predstojnik proračunskega uporabnika in višje vodstvo iz neodvisnega vira dobi zagotovilo o tem ali so upravljanje s tveganji, notranje kontroliranje in postopki poslovodenja primerno vzpostavljeni in ali delujejo tako, da zagotavljajo:

Organiziranost notranje revizijske službe predpisuje 10., 11. in 12. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (URL. RS št. 72/02). Tako so proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.086.463,03 EUR (500 mio. SIT), dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto z lastno notranjo revzijsko službo, skupno notranjo revizijsko službo ali z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja. Vsi ostali proračunski uporabniki pa so na enak način dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja enkrat v obdobju vsakih treh let.Naloge se izvajajo za naslednje občine:


 • Mestna občina Ptuj
 • Cirkulane
 • Destrnik
 • Dornava
 • Duplek
 • Gorišnica
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Kidričevo
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Središče ob Dravi
 • Starše
 • Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
Kontaktne osebe: Mihaela STRELEC, Jožef KOCUVAN, Klaudia PIŠEK