Računovodstvo proračunskih uporabnikov, dejavnost Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

Proračunsko računovodstvo


Proračunsko računovodstvo izvaja naloge proračunskega  računovodstva neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. 


Izvajanje nalog proračunskega računovodstva zajema predvsem: sodelovanje in potrebno svetovanje pri pripravi predloga proračuna in realizaciji proračuna; izvajanje nalog v zvezi s pripravo proračuna in spremljanje porabe proračunskih sredstev; pripravo polletnih in letnih poročil ter pripravo podatkov za zaključni račun proračuna ter premoženjske bilance občine; samostojno celovito vodenj poslovnih knjig in drugih analitičnih evidenc; usklajevanje analitičnih in sintetičnih evidenc; pripravo in sodelovanje pri izdelavi vseh navodil, povezanih s finančnim poslovanjem proračunskega uporabnika; sodelovanje z nadzornimi institucijami; preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic, sklepov, odločb, odredb, potnih nalogov) z zakonskimi določili, ki urejajo to področje; sodelovanje pri pripravi analiz, statističnih pregledov, informacij in drugih pregledov za odločanje; shranjevanje plačilnih instrumentov in vrednostnih papirjev; izvajanje plačilnega prometa; mesečna poročila skladno s področno zakonodajo; izstavljanje računov ter zahtevkov; obračun in vodenje evidenc DDV; obračun davkov in prispevkov; in druge naloge s področja proračunskega računovodstva v skladu z veljavnimi predpisi. 


Naloge se izvajajo za naslednje občine:


  • Mestna občina Ptuj
  • Sveti Andraž v Slovenskih goricah

 

Kontaktna oseba:Monika FIRBAS, Sonja CAFUTA


Seznanite se

Koristne povezave

Preberite še

Obrazci