Medobčinsko redarstvo, dejavnost Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

Medobčinsko redarstvo


Medobčinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občin in je zato pristojno:

Skladno z določbami Zakona o varstvu javnega reda in miru lahko občinski redar odloča o naslednjih kršitvah:

Zakon o pravilih cestnega prometa v 15. členu določa pooblastila občinskih redarjev, ki obsegajo: varstvo okolja; odgovornost staršev, skrbnikov oz. rejnikov; izločitev vozila iz prometa; čas trajanja izločitve iz prometa; odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila; območje umirjenega prometa; območje za pešce; zaščitna čelada; prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila; vožnja z vozilom po cesti; vožnja z vozilom na prehodu za pešce; najvišje dovoljene hitrosti; najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil; odpiranje vrat vozila; zapustitev vozila; označitev ustavljenih vozil; ustavitev in parkiranje; parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide; območje kratkotrajnega parkiranja; izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno; pogoji za opravljanje gospodarske vožnje; udeležba pešcev v cestnem prometu; označitev pešcev; varstvo otrok; prevoz oseb; jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za udeležbo živali v cestnem prometu; pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu; prometna signalizacija; svetlobni prometni znaki.


Zakon o cestah določa v 106. členu pooblastila in ukrepe občinskega redarstva za nadzor nad določbami tega zakona.


Pri opravljanju navedenih nalog redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje z zakoni in občinskimi predpisi. Občinski redarji imajo med drugim naslednja pooblastila:

Naloge se izvajajo za naslednje občine:

 • Cirkulane
 • Destrnik
 • Dornava
 • Gorišnica
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Kidričevo
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Ormož
 • Središče ob Dravi
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Sveti Tomaž
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj

Vodja medobčinskega redarstva: Robert BRKIĆ

Prekrškovni organ: Natalija VRABL

Redarji: Brigita ALSARHAN, Blanka KRAJNC, Lidija SIMONIČ, Matjaž FRANGEŽ, Miha EMERŠIČ, Milan BEZJAK, Sabina PODHOSTNIK, Samo SEGULIN, Zdravko BRAČIČ