Medobčinsko redarstvo, dejavnost Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

Občinsko redarstvo


Občinsko redarstvo skrbi za javno varnost in javni red na območju občin in je zato pristojno:

Skladno z določbami Zakona o varstvu javnega reda in miru lahko občinski redar odloča o naslednjih kršitvah:

Zakon o pravilih cestnega prometa v 15. členu določa pooblastila občinskih redarjev, ki obsegajo: varstvo okolja; odgovornost staršev, skrbnikov oz. rejnikov; izločitev vozila iz prometa; čas trajanja izločitve iz prometa; odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila; območje umirjenega prometa; območje za pešce; zaščitna čelada; prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila; vožnja z vozilom po cesti; vožnja z vozilom na prehodu za pešce; najvišje dovoljene hitrosti; najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil; odpiranje vrat vozila; zapustitev vozila; označitev ustavljenih vozil; ustavitev in parkiranje; parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide; območje kratkotrajnega parkiranja; izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno; pogoji za opravljanje gospodarske vožnje; udeležba pešcev v cestnem prometu; označitev pešcev; varstvo otrok; prevoz oseb; jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za udeležbo živali v cestnem prometu; pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu; prometna signalizacija; svetlobni prometni znaki.


Zakon o cestah določa v 106. členu pooblastila in ukrepe občinskega redarstva za nadzor nad določbami tega zakona.


Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje z zakoni in občinskimi predpisi. Občinski redarji imajo med drugim naslednja pooblastila:

Naloge se izvajajo za naslednje občine:

 • Cirkulane
 • Destrnik
 • Dornava
 • Gorišnica
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Kidričevo
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Ormož
 • Središče ob Dravi
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Sveti Tomaž
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj

Vodja medobčinskega redarstva: Robert BRKIĆ

Prekrškovni organ: Natalija VRABL

Redarji: Brigita ALSARHAN, Blanka KRAJNC, Lidija SIMONIČ, Matjaž FRANGEŽ, Miha EMERŠIČ, Milan BEZJAK, Samo SEGULIN, Aleksander PLANINC