Prostorsko načrtovanje, dejavnost Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

Urejanje prostora


Vse aktivnosti človeka in narave se odvijajo v prostoru. Prostorsko načrtovanje je zato odgovorno in temeljno delovno področje, saj v veliki meri vpliva na ljudi oziroma opravljanje njihovih dejavnosti.

Po Zakonu o urejanju prostora - ZUreP-2 so lokalne skupnosti pristojne za:

Stranke v sprejemni pisarni na sedežu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, pa tudi na matični občini, podajajo:

Občinski prostorski načrt

Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela (občina ga lahko sprejme tudi samostojno) in izvedbenega dela. Občina z OPN-jem, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določi cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.

Postopki sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ne tečejo vsako leto. Postopki so tudi precej dolgotrajni (leto dni ali več). Potek postopka je predpisan v Zakonu o urejanju prostora - ZUreP-2, v členih od 108. do 115.. Postopek se zaključi z odlokom, ki ga občina objavi v uradnem glasilu.

Pri pripravi OPN oziroma njegovih sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07).

Naloge se izvajajo za naslednje občine:

 • Cirkulane
 • Dornava
 • Gorišnica
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Starše
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj
Kontaktne osebe: Danica HREN, mag. Dejan ZOREC, Robert ŠIMENKOVeselin ZATEZALO 

Občinski podrobni prostorski načrt

K pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) se pristopi, ko so za območje, kjer je OPPN zahtevan, znane investicijske namere in financerji priprave. Pobudo za pripravo OPPN poda investitor.

Postopek priprave in sprejema OPPN (oziroma sprememb in dopolnitev OPPN) je predpisan v Zakonu o urejanju prostora - ZUreP-2 v členih od 118. do 119..

Pri pripravi OPPN oziroma njegovih sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

Naloge se izvajajo za naslednje občine:

 • Cirkulane
 • Dornava
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj

 

 Kontaktna oseba: Snežana SEŠEL, Veselin ZATEZALO


 

Urejanje podobe naselij in krajine

Z odlokom o urejanju podobe naselij in krajine občina ureja urbani in siceršnji prostorski razvoj na praviloma že izgrajenih območjih naselij, s poudarkom na urejeni podobi ter usklajeni in medsebojno dopolnjujoči rabi javnih in zasebnih površin, ter ureja in varuje podobo krajine, tko da določa pogoje za: gradnjo objektov, za katere v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja; vzdrževanje objektov v delu, ki se nanaša na njihov zunanji izgled; izvajanje ne gradbenih posegov v prostor, zlasti urejanje in vzdrževanj zelenega sistema, urejanje javnih površin in njihovo splošno, posebno in podrejano rabo in rabo grajenega javnega dobra; druge pogoje, namenjene zagotavljanju ustrezne podobe naselij in krajine, kot so pravila glede oglaševanja, osvetljenosti, postavljanja blaga ob poslovnih objektih, postavljanje pomožne kmetijsko-gozdarske opreme in podobno.  

Odlok o urejanju podobe naselij in krajine se sprejme za območja, kjer je zagotavljanje urejene podobe naselja in krajine posebej pomembno. Merila za določane teh območij so:

Občina lahko vsebino odloka o urejanju podobe naselij in krajine uredi tudi kot del OPN ali OPPN. 

Naloge se izvajajo za naslednje občine:


 • Cirkulane
 • Dornava
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Starše
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj

Kontaktne osebe: Danica HRENmag. Dejan ZOREC, Robert ŠIMENKO, Snežana SEŠEL, Veselin ZATEZALO 


 

Lokacijska preveritev

 
Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se:

Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali ponudnika začasne rabe prostora. Postopek lokacijske preveritve podrobneje ureja 131. člen Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2.

Naloge se izvajajo za naslednje občine:


 • Cirkulane
 • Dornava
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Starše
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj

Kontaktne osebe: Danica HRENmag. Dejan ZOREC, Robert ŠIMENKO, Snežana SEŠEL, Veselin ZATEZALO, Natalija KOVŠE


 

Urbanizem in občinski urbanist

Urbanistična komisija imenovana na podlagi sklepa župana je posvetovalno telo župana, ki opravlja naslednje naloge:

Občinski urbanist je oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost. Poleg nalog urejanja prostora iz občinske pristojnosti občinski urbanist opravlja tudi naloge:

Naloge se izvajajo za naslednje občine:


 • Cirkulane
 • Dornava
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Starše
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj
Kontaktni osebi: mag. Dejan ZOREC, Snežana SEŠEL, Veselin ZATEZALO

 

Lokacijska informacija

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju po pooblastilu občin ustanoviteljic pripravlja lokacijske informacije s področja urejanja prostora, predvsem lokacijske informacije za promet z nepremičninami, ki so potrebne pri vsakem prometu z nepremičninami, odobritvi kredita in podobnem, ter potrdila o pogojih za spremembo meje parcele, ki ga potrebujejo izvajalci parcelacije.

Bistvene vsebine so:

Lokacijske informacije se pripravijo na podlagi pisne vloge, ki jo lahko vlagatelji pošljejo ali oddajo na sedežu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju ali na sedežu matične občine.  
 

Naloge se izvajajo za naslednje občine:


 • Cirkulane
 • Dornava
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj
   

Kontaktna oseba: Barbara FRANGEŽ ŽINKOMojca VANTUR


 

Soglasje za spreminjanje meje parcele

Namen soglasja za spreminjanje meje parcele je zagotoviti in vzdrževati takšno parcelno strukturo zemljišč, ki je skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta. Soglasje je treba pridobiti za: spreminjanje mej gradbenih parcel stavb in pripadajočih zemljišč stavb iz evidence stavbnih zemljišč; za spreminjanje mej zemljiških parcel na območju, ki jih določi občina z odlokom.

Namen in postopek izdaje soglasja podrobneje opredeljujeta 186. in 187. člen Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2. 

 


Naloge se izvajajo za naslednje občine:


 • Cirkulane
 • Dornava
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Starše
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj

Kontaktni osebi: mag. Dejan ZOREC, Snežana SEŠEL, Veselin ZATEZALO


Seznanite se

Koristne povezave

Sprejeti OPN-jio

OPN-ji v sprejemanju

Obrazci

Obrazci pri graditvi objektov

  Priloga 9A(.xlsx, 27 Kb) Priloga 6(.xlsx, 33 Kb)
  Priloga 8A(.xlsx, 23 Kb)
  Priloga 9B(.xlsx, 19 Kb)
  Priloga 13C(.xlsx, 26 Kb) Priloga 6(.xlsx, 33 Kb)
  Priloga 16A(.xlsx, 24 Kb)
  Priloga 16B(.xlsx, 21 Kb)
  Priloga 20C(.xlsx, 33 Kb) Priloga 20A(.xlsx, 32 Kb) Priloga 20B(.xlsx, 29 Kb)