Prostorsko načrtovanje, dejavnost Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

Prostorsko načrtovanje


Vse aktivnosti človeka in narave se odvijajo v prostoru. Prostorsko načrtovanje je zato odgovorno in temeljno delovno področje, saj v veliki meri vpliva na ljudi oziroma opravljanje njihovih dejavnosti.

Po Zakonu o prostorskem načrtovanju so lokalne skupnosti pristojne za:

Stranke v sprejemni pisarni na sedežu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, pa tudi na matični občini, podajajo:

Občinski prostorski načrt

Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela (občina ga lahko sprejme tudi samostojno) in izvedbenega dela. Občina z OPN-jem, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določi cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.

Postopki sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ne tečejo vsako leto. Postopki so tudi precej dolgotrajni (leto dni ali več). Potek postopka je predpisan v Zakonu o prostorskem načrtovanju, v členih od 46 do 52. Postopek se zaključi z odlokom, ki ga občina objavi v uradnem glasilu.

Pri pripravi OPN oziroma njegovih sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07).

Naloge se izvajajo za naslednje občine:

 • Cirkulane
 • Dornava
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Kidričevo
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj
Kontakt: Danica HREN, Peter CAFUTA, mag. Dejan ZOREC, Robert ŠIMENKO

Občinski podrobni prostorski načrt

K pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) se pristopi, ko so za območje, kjer je OPPN zahtevan, znane investicijske namere in financerji priprave. Pobudo za pripravo OPPN poda investitor.

Postopek priprave in sprejema OPPN (oziroma sprememb in dopolnitev OPPN) je predpisan v zakonu o prostorskem načrtovanju v členih od 57 do 61.

Pri pripravi OPPN oziroma njegovih sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

Naloge se izvajajo za naslednje občine:

 • Cirkulane
 • Dornava
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Kidričevo
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj

 

 Kontaktna oseba: Snežana SEŠEL


Urbanistično svetovanje

Služba mestnega arhitekta (v nadaljevanju SMA) je ustanovljena za svetovanje investitorjem in za nudenje strokovne pomoči upravnim organom pri presoji urbanistične oziroma arhitekturne problematike.

 
Kontaktna oseba: Snežana SEŠEL

Potrdila

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju po pooblastilu občin ustanoviteljic pripravlja potrdila s področja urejanja prostora, predvsem potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki je potrebno pri vsakem prometu z nepremičninami, odobritvi kredita in podobnem, ter potrdilo o pogojih za parcelacijo, ki ga potrebujejo izvajalci parcelacije.

Bistvene vsebine obeh potrdil so:

Potrdila se pripravijo na podlagi pisne vloge, ki jo lahko vlagatelji pošljejo ali oddajo na sedežu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju ali na sedežu matične občine.

Naloge se izvajajo za naslednje občine:

 • Cirkulane
 • Dornava
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Kidričevo
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj
Kontaktna oseba: Barbara FRANGEŽ ŽINKO