Prostorsko načrtovanje, dejavnost Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

Urejanje prostora


Vse aktivnosti človeka in narave se odvijajo v prostoru. Prostorsko načrtovanje je zato odgovorno in temeljno delovno področje, saj v veliki meri vpliva na ljudi oziroma opravljanje njihovih dejavnosti.

Po Zakonu o urejanju prostora - ZUreP-3 so lokalne skupnosti pristojne za:

Stranke v sprejemni pisarni na sedežu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, pa tudi na matični občini, podajajo:

Občinski prostorski načrt

Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) je temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela (občina ga lahko sprejme tudi samostojno) in izvedbenega dela. Občina z OPN-jem, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določi cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter določi pogoje umeščanja objektov v prostor.

Postopki sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ne tečejo vsako leto. Postopki so tudi precej dolgotrajni (leto dni ali več). Potek postopka je predpisan v Zakonu o urejanju prostora - ZUreP-3. Postopek se zaključi z odlokom, ki ga občina objavi v uradnem glasilu.

Pri pripravi OPN oziroma njegovih sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07).

Naloge se izvajajo za naslednje občine:

 • Cirkulane
 • Destrnik
 • Dornava
 • Gorišnica
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Starše
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj
Kontaktne osebe: mag. Dejan ZOREC, Robert ŠIMENKOUrška JAMBROVIČ 

Občinski podrobni prostorski načrt

K pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) se pristopi, ko so za območje, kjer je OPPN zahtevan, znane investicijske namere in financerji priprave. Pobudo za pripravo OPPN poda investitor.

Postopek priprave in sprejema OPPN (oziroma sprememb in dopolnitev OPPN) je predpisan v Zakonu o urejanju prostora - ZUreP-3.

Pri pripravi OPPN oziroma njegovih sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

Naloge se izvajajo za naslednje občine:

 • Cirkulane
 • Destrnik
 • Dornava
 • Gorišnica
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj

 

 Kontaktna oseba: Urška JAMBROVIČ, Veselin ZATEZALO


 

Lokacijska preveritev

 
Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se:

Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali ponudnika začasne rabe prostora. Postopek lokacijske preveritve podrobneje ureja Zakon o urejanju prostora - ZUreP-3.

Naloge se izvajajo za naslednje občine:


 • Cirkulane
 • Destrnik
 • Dornava
 • Gorišnica
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Starše
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj

Kontaktne osebe: Veselin ZATEZALO, Urška Jambrovič


 

Urbanizem in občinski urbanist

Občinski urbanist je oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost. Poleg nalog urejanja prostora iz občinske pristojnosti občinski urbanist opravlja tudi naloge:

Naloge se izvajajo za naslednje občine:


 • Cirkulane
 • Dornava
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Starše
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj
Kontaktne osebe: mag. Dejan ZOREC, Veselin ZATEZALO, Robert ŠIMENKO, Mojca VANTUR, Urška JAMBROVIČ.

 

Lokacijska informacija

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju po pooblastilu občin ustanoviteljic pripravlja lokacijske informacije s področja urejanja prostora, predvsem lokacijske informacije za promet z nepremičninami, ki so potrebne pri vsakem prometu z nepremičninami, odobritvi kredita in podobnem, ter potrdila o pogojih za spremembo meje parcele, ki ga potrebujejo izvajalci parcelacije.

Bistvene vsebine so:

Lokacijske informacije se pripravijo na podlagi pisne vloge, ki jo lahko vlagatelji pošljejo ali oddajo na sedežu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju ali na sedežu matične občine.  
 

Naloge se izvajajo za naslednje občine:


 • Cirkulane
 • Destrnik
 • Dornava
 • Gorišnica
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj
   

Kontaktne osebe: Barbara FRANGEŽ ŽINKOMojca VANTURJelka KOLARMaja BOŽIČ


 

Soglasje za spreminjanje meje parcele

Namen soglasja za spreminjanje meje parcele je zagotoviti in vzdrževati takšno parcelno strukturo zemljišč, ki je skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta. Soglasje je treba pridobiti za: spreminjanje mej gradbenih parcel stavb in pripadajočih zemljišč stavb iz evidence stavbnih zemljišč; za spreminjanje mej zemljiških parcel na območju, ki jih določi občina z odlokom.

Namen in postopek izdaje soglasja podrobneje opredeljuje Zakon o urejanju prostora - ZUreP-3. 

 


Naloge se izvajajo za naslednje občine:


 • Cirkulane
 • Destrnik
 • Dornava
 • Hajdina
 • Juršinci
 • Majšperk
 • Markovci
 • Podlehnik
 • Starše
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Zavrč
 • Žetale
 • MO Ptuj

Kontaktna oseba: Danica HREN


Seznanite se

Koristne povezave

Sprejeti OPN-jio

OPN-ji v sprejemanju

Obrazci

Obrazci pri graditvi objektov

  Priloga 9A(.xlsx, 27 Kb) Priloga 6(.xlsx, 33 Kb)
  Priloga 8A(.xlsx, 23 Kb)
  Priloga 9B(.xlsx, 19 Kb)
  Priloga 13C(.xlsx, 26 Kb) Priloga 6(.xlsx, 33 Kb)
  Priloga 16A(.xlsx, 24 Kb)
  Priloga 16B(.xlsx, 21 Kb)
  Priloga 20C(.xlsx, 33 Kb) Priloga 20A(.xlsx, 32 Kb) Priloga 20B(.xlsx, 29 Kb)