Obvestila Skupne občinske uprave

Dejavnosti SOU SP

Obvestila SOU SP

Izdelava strokovnih podlag k regionalnemu prostorskemu načrtu za izgradnjo nove navezovalne ceste Zavrč – priključek Formin (HC Ptuj – Ormož)

21. 2. 2019 | JAVNI NATEČAJ

Predmet javnega naročila je izdelava idejnega projekta (IDP) trase ceste po varianti 3 Študije variant s predlogom najustreznejše variante za novo povezovalno cesto MMP Zavrč - HC Ptuj – Ormož, št. proj. 2013/SP-015, september 2013, ki jo je izdelalo podjetje URBIS d.o.o. iz Maribora in priprava vseh ostalih strokovnih podlag potrebnih za izdelavo regionalnega prostorskega načrta (RPN), v skladu s projektno nalogo, ki je priloga te dokumentacije.

Dokumenti